---

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET ALANLARI

SPK ( TC SERMAYE PİYASASI KURULU ) Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme hizmeti verecek şirketler ve bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Firmamıza BANKALARA hizmet vermek üzere Değerleme Yetkisi de verilmiştir.

Her Türlü resmi ve özel gerçek ve tüzl kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarına analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.

TEMEL İLKELERİMİZ

Tarafsızlık
Bağımsızlık
Gizlilik
Mesleki özen ve titizlik
Dünya çapında standartlarca genel kabul görmüş değerleme ilkelerine uymak
Mesleğin kalite standardını yükseltmek
Değerleme raporunda şeffaflığın teminini sağlamak ve standart sağlamak
Kural ve meslek etiklerine göre davranmak
Ekip çalışması
Sözleşme zorunluluğu

FAALİYET KONULARIMIZ

Her türlü gayrimenkul ile makine, teçhizat, gemi, vb. taşınır, hareketli malların incelenmesi gerekli araştırmaların yapılması sureti ile değerlemesini yapmak.
Bankalar ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm ekspertiz işlemlerini yapmak.
Her türlü gayrimenkulün kira değerini, günün geçerli rayiçlerine uygun olarak tespit etmek.

Leasing işlemlerine konu olan gayrimenkul ve makine teçhizatının değerinin belirlenmesi.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne
girecek gayrimenkullerin ekspertizini yapmak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının menkul ve gayrimenkullerinin değerlemesini yapmak.
Ekspertiz raporlarının tanziminde, imar planlarını incelemek, tapu kütüklerinde araştırma yapmak, istimlak durumlarını
tespit etmek, problemli durumlarda görüş raporu vermek.
Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi.
İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda
hak ediş raporlarını düzenlemek.
Özel projeler ( Yer altı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları ) hazırlamak. Gerekli
olması durumunda ihtisas gerektiren konulardaki talepler için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan hizmet almak
sureti ile değerleme raporu oluşturmak.
Lojistik kullanım amaçlı taşınmazların ( Akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal, soğuk hava depoları vb. ) değerlemesini yapmak.
Yatırım proje danışmalığı ( Fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporlarını hazırlamak ) hizmeti vermek.
Siğorta şirketlerini her türlü ekspertizini yapmak.

Değerleme hizmetlerinde İVS İnternational Valıation Standards ( Uluslar arası Değerleme Standartları ) ve EVS European Valuation Standards
( Avrupa Değerleme Standartları ) kriterlerine uyulmaktadır.